Doanh nghiệp, hợp tác xã được mua nhà ở xã hội (dự kiến)

Đề xuất bổ sung đối tượng được hỗ trợ nhà ở xã hội

Cụ thể, Điều 88 Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi (sửa đổi, bổ sung Điều 49 Luật Nhà ở 2014) quy định các đối tượng sau đây nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 90 Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, bao gồm:

(1) Người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

(Bổ sung yếu tố người có công với cách mạng “thuộc diện được hỗ trợ nhà ở” so với quy định hiện hành.) 

(2) Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn.

(3) Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

(4) Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.

(5) Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế.

(Bổ sung đối tượng người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài “khu kinh tế” so với quy định hiện hành.)

(6) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân và viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng, người làm công tác cơ yếu thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

(Hiện nay không quy định các đối tượng là viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng, người làm công tác cơ yếu thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước.)

(7) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

(8) Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại Điều 59 Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

(9) Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập.

(10) Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

(11) Doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã. (Quy định mới bổ sung)

Doanh nghiệp, hợp tác xã được phép mua hay thuê nhà ở xã hội?

Theo Điều 89 Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi (sửa đổi Điều 50 Luật Nhà ở 2014), hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội quy định như sau:

– Hỗ trợ giải quyết bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội cho các đối tượng (1), (4), (5), (7), (8) và (10); đối với đối tượng quy định tại mục (9) thì chỉ được thuê nhà ở xã hội.

(Theo quy định hiện hành, có hỗ trợ giải quyết bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội đối với các đối tượng là sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.)

– Hỗ trợ theo các chương trình mục tiêu về nhà ở để đối tượng quy định tại các mục (1), (2) và (3) xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

– Hỗ trợ tặng cho nhà ở cho các đối tượng quy định tại các mục (1), (2) và (3); việc hỗ trợ giao đất ở có miễn, giảm tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi của Nhà nước thông qua Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để các đối tượng quy định tại các mục (1), (4), (5) và (7) mua, thuê mua nhà ở xã hội hoặc xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở; đối với đối tượng quy tại mục (6) thì được vay để mua, thuê mua nhà ở cho lực lượng vũ trang.

(Hiện hành, hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi của Nhà nước thông qua Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để các đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 Luật Nhà ở 2014 (tương đương các đối tượng tại mục (1), (4), (5), (6) và (7) nêu trên theo Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi) xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.)

– Đối với đối tượng quy định tại mục (11) là doanh nghiệp, hợp tác xã thì được mua, thuê, thuê mua nhà lưu trú công nhân để bố trí cho người lao động của doanh nghiệp mình thuê lại.

Như vậy, trong tương lai, đối tượng là doanh nghiệp, hợp tác xã nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật thì cũng có thể được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Nguồn https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/42529/doanh-nghiep-hop-tac-xa-duoc-mua-nha-o-xa-hoi-du-kien

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *