Điều kiện để được hỗ trợ lãi suất vay 2% theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP

Căn cứ theo khoản 2 Điều 2 và Điều 4 Nghị định 31/2022/NĐ-CP, điều kiện để được hỗ trợ lãi suất được quy định như sau:

(1) Phải thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất, bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc một trong các trường hợp sau:

– Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg, bao gồm:

STT Tên ngành Mã ngành
1 Hàng không, vận tải kho bãi H
2 Du lịch N79
3 Dịch vụ lưu trú, ăn uống I
4 Giáo dục và đào tạo P
5 Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản A
6 Công nghiệp chế biến, chế tạo C
7 Xuất bản phần mềm J582
8 Lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan J-62
9 Hoạt động dịch vụ thông tin J-63
10 Hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế (L)  

 

– Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

(2) Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đề nghị được hỗ trợ lãi suất và đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Theo đó, dựa trên quy định tại Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về điều kiện vay vốn tại tổ chức tín dụng như sau:

Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:

– Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật;

– Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp;

– Có phương án sử dụng vốn khả thi;

– Có khả năng tài chính để trả nợ;

– Trường hợp khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng theo lãi suất cho vay quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, thì khách hàng được tổ chức tín dụng đánh giá là có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh.

(3) Điều kiện về khoản vay được hỗ trợ lãi suất:

– Là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023;

– Sử dụng vốn đúng mục đích theo mục (1);

–  Chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác.

(4) Khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ lãi suất trong các trường hợp sau:

– Khoản vay có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả.

Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi tiếp theo sau khi khách hàng đã trả hết số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả.

– Khoản vay được gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ.

Như vậy, doanh nghiệp của anh/chị cần đáp ứng đủ các điều kiện trên để được hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng với mức hỗ trợ 2%.

Nguồn: https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/cau-hoi-thuong-gap/dieu-kien-de-duoc-ho-tro-lai-suat-vay-2-theo-nghi-dinh-31-2022-nd-cp-2244.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *